Verhoging wettelijk minimumloon met 0,6% per 1 juli 2010

Per 1 juli 2010 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,6%. Die aanpassing is 27 mei 2010 gepubliceerd in de staatscourant door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ieder half jaar wordt bekeken of het wettelijk minimumloon moet worden aangepast. Uitgangspunt voor die salarisverhoging is de CPB-raming voor de contractloonstijging. Een werkgever mag vanaf 1 juli 2010 geen lager salaris betalen dan het wettelijk minimumloon van € 1416,00 per maand voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor werknemers die jonger zijn dan 23 jaar gelden lagere bedragen.

Ook gelden andere salarisbedragen voor werknemers die parttime werken. De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.
Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking.

Een overzicht van het salaris per uur vindt u hier:  minimumloon per uur 1 juli 2010.

Comments are closed.